PL | EN
logo amron
allebank.pl linkedin.pl kreska
Kontakt
(+48) 22 463 47 50
opbrazek

BADANIA RYNKU > ANALIZY I PUBLIKACJE


Centrum AMRON to profesjonalny ośrodek analityczno-badawczy, specjalizujący się w monitorowaniu zmian cen transakcyjnych nieruchomości i ich wpływu na perspektywy rozwoju polskiego rynku mieszkaniowego.

Prócz specjalistycznych publikacji analitycznych przygotowywanych na indywidualne zamówienie, dotyczących ściśle określonego segmentu rynku, lokalizacji i przedziału czasowego, przygotowujemy również publikacje analityczne dotyczące bieżącej sytuacji na rynku mieszkaniowym oraz aktualnych problemów dotyczących tego rynku.

Tym, co czyni nasze opracowania unikalnym źródłem wiedzy, jest baza danych stanowiąca podstawę analiz. W odróżnieniu od innych dostępnych materiałów o polskim rynku nieruchomości, w naszych raportach opieramy się wyłącznie na cenach transakcyjnych, czyli prezentujemy rzeczywisty obraz rynku.

Poniższe publikacje są bezpłatne – pobierając je, zostaw nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o kolejnych analizach. Jeśli zainteresowany jesteś indywidualnym raportem na zamówienie, skontaktuj się z nami lub wypełnij poniższy formularz i wyślij go do Centrum AMRON mailem na adres raport@amron.pl lub faxem pod numer 22/ 417 32 30.

Formularz Zamówieniapobierz Formularz zamówienia Raportu Centrum AMRONkontakt:
Joanna Komorowska
Specjalista ds. Relacji z Klientami, Koordynator CPBiI ds. CSR

tel.: 22/ 463 47 64
joanna.komorowska@amron.pl


NOWELIZACJA USTAWY DEWELOPERSKIEJ
20 lutego 2018 r.

Według Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, aktualnie obowiązująca ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego nie rozwiązuje wielu kwestii istotnych z punktu widzenia nabywcy mieszkania. Zaproponowane zmiany mają zapewnić bezpieczeństwo kupującym m.in. w przypadku zaprzestania przez dewelopera prac na budowie, jego upadłości, a także wypowiedzenia przez bank umowy o prowadzenie mieszkaniowego rachunku powierniczego. Jeśli poprawki zostaną przyjęte, nabywcy mieszkań uzyskają większe
niż dotychczas poczucie bezpieczeństwa nad przebiegiem finansowania oraz lepszą kontrolę nad zainwestowanym kapitałem.PRZYCZYNY I SKUTKI NIEKONTROLOWANEJ SUBURBANIZACJI
12 lutego 2018 r.

Suburbanizacja przejawia się niekontrolowanym rozproszeniem się osiedli podmiejskich i rozrostem gmin ościennych, niosąc za sobą liczne negatywne skutki finansowe i społeczne. Obrzeża dużych miast rozrastają się
w sposób spontaniczny, a gminy nie są w stanie zapewnić odpowiedniej obsługi tych terenów. W polskim przypadku, gdy po przemianach politycznych wiodąca gałęzią stały handel i usługi, zaczęto masowo przeznaczać grunty rolne pod zabudowę. Dziś obszary takie często charakteryzują się silnym rozdrobnieniem działek. Zaniechanie stosowania procesu scalenia i podziału gruntów oraz brak kontroli samorządu nad rozwojem przestrzennym spowodował spontaniczne powstawanie budynków „gdziekolwiek”.MIKRODOMY – NOWY TREND W BUDOWNICTWIE JEDNORODZINNYM?
5 lutego 2018 r.

Trend budowania obiektów o powierzchni nieprzekraczającej 50 m2 narodził się w Stanach Zjednoczonych,
jednak ze względu na niski koszt budowy oraz praktyczne możliwości zastosowania ww. obiektów, zyskały one popularność także w Japonii i w krajach europejskich. Również na rodzimym gruncie zaczynamy spotykać się z przykładami minimalistycznych projektów. Mogą one stanowić opcję dla osób, które chcą zamieszkać samodzielnie bez konieczności obciążania swojego budżetu oraz angażowania się w długoletni kredyt. Należy się spodziewać,
iż z powodu rosnących cen nieruchomości, na polskim rynku będą pojawiać się kolejne koncepcje takich domów.INDEKSY CEN NIERUCHOMOŚCI
29 stycznia 2018 r.

Indeksy cen nieruchomości są podstawą do analizy i prognozowania dynamiki zmian ich wartości. Mierzą one zmianę ceny pojedynczego dobra lub koszyka dóbr w konkretnym okresie w stosunku do ceny tego samego dobra lub koszyka dóbr w innym okresie. Nieruchomości nie są dobrami homogenicznymi – różnią się pod względem powierzchni, standardu, lokalizacji i innych charakterystyk, dodatkowo rynek nieruchomości charakteryzuje także nieregularność transakcji, które na nim zachodzą. Wszystko to sprawia, że konstrukcja wiarygodnego indeksu cen nie należy do łatwych zagadnień.RYNEK MIESZKANIOWY W SIEDLCACH
22 stycznia 2018 r.

Siedlce zajmują czwarte miejsce w województwie mazowieckim pod względem liczby mieszkańców. Liczba ludności nieznacznie zwiększa się, co może wpływać na wzrost zapotrzebowania na nieruchomości mieszkaniowe.
Ceny na rynku pierwotnym są średnio o 400 zł wyższe w porównaniu do rynku wtórnego. Obecnie rynek siedlecki notuje najwyższe ceny lokali mieszkalnych na przestrzeni ostatnich sześciu lat.
Najwięcej transakcji notowano w przedziale od 50 do 75 m kw. powierzchni użytkowej – stanowiły one średnio 48,02% mieszkań będących przedmiotem obrotu na badanym rynku.ROK 2017 NA POLSKIM RYNKU NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH
15 stycznia 2018 r.

W 2017 roku krajowy rynek nieruchomości mieszkaniowych kontynuował dobrą passę, która trwa już od czterech lat. Był to kolejny rekordowy rok zarówno pod względem budowy mieszkań, jak i ich sprzedaży. W ciągu ostatniego roku we wszystkich analizowanych aglomeracjach zarejestrowano wzrost przeciętnej ceny transakcyjnej 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej mieszkania. Również analiza umów najmu podpisanych w większości największych ośrodków miejskich Polski wskazuje na wyraźny trend wzrostowy. W porównaniu do wyników zanotowanych w okresie styczeń - listopad 2013 roku, w minionym roku deweloperzy wybudowali o 61% więcej mieszkań, liczba rozpoczętych budów była dwa razy wyższa, a liczba wydanych pozwoleń – aż o 136% wyższa.ROK 2017 NA POLSKIM RYNKU KREDYTÓW HIPOTECZNYCH
8 stycznia 2018 r.

Rok 2017 przyniósł bardzo dobre wyniki na rynku kredytów hipotecznych. Sądząc po danych z Systemu SARFiN, mamy za sobą okres zdecydowanie najlepszy od roku 2011. Wynik z trzeciego kwartału br. w ujęciu ilościowym jest o 6,89% lepszy od wyniku uzyskanego przez banki w analogicznym okresie roku 2016. W ujęciu wartościowym różnica jest jeszcze wyższa i wynosi 13,23%. Do głównych czynników wpływających na wzrost popytu na kredyty hipoteczne w 2017 roku zaleczyć należy utrzymujący się niski poziom stóp procentowych, wzrost płac i wynikający z niego wzrost dostępności mieszkań. Podstawowym czynnikiem osłabiającym koniunkturę na rynku kredytów hipotecznych był notowany w pierwszej połowie roku wzrost marż kredytów hipotecznych.RYNEK MIESZKANIOWY W ŁODZI
18 grudnia 2017 r.

Łódź to trzecie pod względem liczby mieszkańców miasto w Polsce - według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w 2016 r. zamieszkiwało tam 696 503 osób. Liczba mieszkań oddanych do użytku w 2016 utrzymała się na zbliżonym poziomie, jaki obserwowaliśmy w 2015 roku, zaskakuje natomiast dwukrotnie większa liczba wydanych pozwoleń na budowę. Ceny mieszkań na rynku wtórnym wróciły do poziomu z początku 2012 roku, natomiast ceny lokali na rynku pierwotnym są obecnie na najwyższym poziomie od 5 lat. Największą popularnością cieszą się mieszkania o powierzchni od 35 do 50 m kw., zaś najwyższe ceny za m kw. powierzchni użytkowej mieszkania w 2017 r. obserwowane są w dzielnicy Widzew.NOWE WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE
11 grudnia 2017 r.

1 stycznia 2018 r. ma wejść w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Celem nowelizacji jest wprowadzenie zmian, które pozwolą uprościć proces realizacji inwestycji, dostosowanie wymagań do aktualnie występujących w budownictwie aktualnie technologii oraz wyjaśnienie i doprecyzowanie pojęć, które do tej pory stanowiły problemy interpretacyjne. Nowe warunki techniczne zmieniają lub upraszają część obecne funkcjonujących definicji, dodają nowe, wprowadzają zmiany dotyczące zasad usytuowania budynku względem granic działki oraz dotyczące budynków i pomieszczeń, a także zmiany w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.OPŁACALNOŚĆ PRYWATNEGO NAJMU MIESZKAŃ W POLSCE
4 grudnia 2017

Od dłuższego czasu większość analityków rynku nieruchomości zgadza się z tezą, że znaczna część popytu na mieszkania zgłaszana jest przez inwestorów kupujących mieszkania na wynajem. Podstawową przyczyną tego stanu rzeczy jest - jak się wydaje - historycznie niski poziom stóp procentowych, skutecznie zniechęcający do oszczędzania na nisko oprocentowanych lokatach bankowych. Nie bez znaczenia są również niepewne perspektywy systemu emerytalnego płynące z niekorzystnej sytuacji demograficznej, pogłębionej dodatkowo przez decyzję o obniżeniu wieku emerytalnego.
DOBRE PRAKTYKI I KLUCZOWE OBSZARY ODPOWIEDZIALNOŚCI W BRANŻY BUDOWLANEJ
27 listopada 2017

Wraz z obserwowaną bardzo dobrą passą deweloperów, rekordowymi wynikami sprzedaży i szybkim tempem rozpoczynania nowych inwestycji, w sektorze budownictwa mieszkaniowego zachodzą zmiany jakościowe na każdym z etapów procesu budowlanego: planowania, prowadzenia inwestycji i przekazania jej do odbioru wraz z późniejszą obsługą posprzedażową.
KIEDY NASTĄPI KONIEC UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO?
20 listopada 2017

Użytkowanie wieczyste, które do polskiego system prawnego zostało wprowadzone w 1961 r., przez wielu ekspertów określane jest mianem reliktu minionej epoki, bowiem wzorowane jest na rozwiązaniach sowieckich. Największe wątpliwości związane z tym prawem wzbudzał fakt, że nieoczywiste było, co powinno stać się z budynkiem wybudowanym na użytkowanym gruncie po zakończeniu użytkowania. Orzecznictwo sądowe w tym zakresie było sprzeczne. Dopiero niedawno Sąd Najwyższy zajął stanowisko w tej sprawie i uznał, że wygaśnięcie prawa użytkowania wieczystego nie powoduje wygaśnięcia prawa odrębnej własności lokalu znajdującego się w budynku położonym na tym gruncie (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 25 sierpnia 2017 r. Sygn. akt III CZP 11/17).NOWELIZACJA PRZEPISÓW W ZAKRESIE OBROTU ZIEMIĄ ROLNĄ
13 listopada 2017

Ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw, która znowelizowała m.in. ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego, miała ograniczyć sprzedaż polskiej ziemi obcokrajowcom, jednak liczba zawartych transakcji wzrosła w porównaniu do lat ubiegłych. Wprowadzone w ustawie rygorystyczne zasady kupna i sprzedaży gruntów rolnych ograniczyły obrót ziemią rolną głównie wśród polskich rolników. Po blisko półtora roku obowiązywania nowych regulacji, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowało propozycje zmian, które mają na celu doprecyzowanie przepisów wprowadzonych w kwietniu ubiegłego roku.POSTĘPOWANIA EKSMISYJNE OD LAT NA RÓWNYM POZIOMIE
6 listopada 2017

Dzięki licznym programom rządowym, takim jak „500+” czy wchodzącemu w życie „Mieszkaniu Plus”, sytuacja gospodarstw domowych systematycznie się poprawia, co przekłada się na poprawę warunków mieszkaniowych Polaków. Czynnikami pozytywnie wpływającymi na poprawę życia społeczeństwa są również poprawiająca się koniunktura gospodarcza, rosnące wynagrodzenia oraz spadające bezrobocie. Jednak jak pokazują najnowsze dane opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny,wiele rodzin ma jeszcze poważne kłopoty mieszkaniowe. Z publikacji GUS wynika, że w 2016 roku przeprowadzono ponad 7 200 eksmisji, natomiast w roku 2015 przeprowadzono ich ponad 8 200.PIERWSZE LOKALE W PROGRAMIE "MIESZKANIE PLUS" CORAZ BLIŻEJ
30 października 2017

Program „Mieszkanie Plus” nabiera rozpędu. Aktualnie ponad 70 miast wyraziło zamiar przystąpienia do Programu, a pula działek przeznaczonych pod budowę mieszkań spełniających kryteria Programu stale rośnie.

Zgodnie z informacjami podanymi przez Ministerstwo Rozwoju, w części komercyjnej trwają obecnie prace nad przygotowaniem ponad 10 tysięcy mieszkań w około 20 polskich miastach, z czego ponad 1,2 tys. mieszkań jest w budowie. Wartość inwestycji przygotowywanych przez BGK Nieruchomości S.A. to ponad 2 mld zł.ANALIZA PRZESTRZENNA RYNKU KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W POLSCE
23 października 2017

Według danych zgromadzonych w Systemie SARFiN, w ciągu ostatnich czterech kwartałów udzielono w Polsce 184 621 kredytów hipotecznych na łączną kwotę 42,152 miliarda złotych. Po dobrym pierwszym kwartale, w którym sprzedaż kredytów wspierana była rządowymi dopłatami w ramach Programu „MdM”, drugi kwartał br. praktycznie powtórzył wynik pierwszego, co pozwala prognozować wynik całoroczny na poziomie zbliżonym do 200 000 kredytów hipotecznych i sumę udzielonych kredytów na poziomie ok. 50 miliardów złotych.
Ciekawym uzupełnieniem danych podawanych przez nas regularnie w Raporcie AMRON-SARFiN może być analiza przestrzenna rynku kredytów hipotecznych.USTAWA INWESTYCYJNA – PRÓBA UPROSZCZENIA PROCESU INWESTYCYJNO-BUDOWLANEGO
9 października 2017

6 października zakończyły się konsultacje publiczne tzw. ustawy inwestycyjnej, która ma na celu wyeliminowanie „wąskich gardeł” procesu inwestycyjno-budowlanego. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z uproszczeniem procesu inwestycyjno-budowlanego wprowadza szereg zmian do ustaw Prawo budowlane, Prawo geodezyjne i kartograficzne czy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, które są wstępnym wprowadzeniem rozwiązań systemowych planowanego Kodeksu urbanistyczno-budowlanego. Nowe prawo ma zachęcić do realizacji przedsięwzięć przez podmioty prywatne i publiczne, a tym samym zwiększyć ilość inwestycji, których poziom wciąż nie wrócił do tego sprzed 2015 roku.RYNEK LOKALI MIESZKALNYCH W GDAŃSKU
25 września 2017

Położony nad Zatoką Gdańską Gdańsk, stolica województwa pomorskiego, to szóste pod względem liczby mieszkańców miasto w Polsce – według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2016 r. zamieszkiwało je 463 754 osób. Miasto stanowi ważny ośrodek uniwersytecki w kraju, zaś saldo migracji jest od kilku ostatnich lat dodatnie, co z pewnością stwarza dobre warunki dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego.

W ostatnich latach obserwujemy wyraźny trend wzrostowy cen lokali mieszkalnych w Gdańsku spowodowany rosnącym popytem na mieszkania, a jednocześnie rośnie również podaż - rosnącej liczbie nowych lokali mieszkalnych dostępnych na rynku towarzyszy rosnąca z roku na rok liczba wydawanych pozwoleń na budowę.ZMIANY W ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ
18 września 2017

W ramach trwającej obecnie reformy procesów zarządzania przestrzenią, obok procedowanego Kodeksu urbanistyczno-budowlanego, na horyzoncie pojawiły się projekty dwóch ustaw: ustawy o organach administracji inwestycyjnej i nadzoru budowlanego oraz ustawy o architektach, inżynierach budownictwa oraz urbanistach. Celem nowych przepisów jest uporządkowanie struktury i sposobu funkcjonowania organów administracji inwestycyjnej i organów nadzoru budowlanego, które obecnie są odpowiedzialne za m.in. wydawanie pozwoleń na budowę czy interwencje w przypadku zidentyfikowania samowoli budowlanej, a także uporządkowanie statusu prawnego trzech najważniejszych zawodów odpowiedzialnych za procesy gospodarowania przestrzenią oraz realizację inwestycji.NAJEM INSTYTUCJONALNY - KROK W KIERUNKU ROZWOJU NAJMU W POLSCE
10 września 2017

11 września 2017 roku wchodzi w życie ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości, która oprócz regulacji związanych z realizacją Programu „Mieszkanie Plus”, wprowadza istotne zmiany w zasadach najmu lokali służących zaspakajaniu potrzeb mieszkaniowych. Najważniejsze zmiany to ograniczenie grona wynajmujących przy najmie okazjonalnym lokalu jedynie do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali oraz wprowadzenie nowego trzeciego rodzaju umowy najmu – tzw. najmu instytucjonalnego.DOMY PASYWNE, CZYLI O BUDYNKACH ZUŻYWAJĄCYCH EKSTREMALNIE MAŁO ENERGII
4 września 2017

Etymologia nazwy „dom pasywny” to odnośnik do energii wykorzystywanej w domu, która powstaje w sposób pasywny, czyli bierny – bez pomocy jakichkolwiek aktywnych rozwiązań instalacyjnych. Domy wybudowane w ten sposób nie są tym samym co budynki energooszczędne, choć nierzadko pojęcia te są stosowane zamiennie. Budynek pasywny charakteryzuje się bardzo niskim zapotrzebowaniem na energię cieplną - 15 kWh/m2/rok, czyli ok. 1,5 litra oleju opałowego na m2 ogrzewanej powierzchni w skali roku (dla porównania: zapotrzebowanie na paliwo grzewcze w skali całego roku dla domu pasywnego to dwa pełne tankowania średniej klasy samochodu).RZĄDOWE PROPOZYCJE ZMIAN W OPODATKOWANIU NAJMU
28 SIERPNIA 2017

Podatnicy, którzy osiągają duże dochody z wynajmu mieszkań mogą być zaniepokojeni zmianami proponowanymi przez Ministerstwo Finansów. Projekt ustawy z dnia 6 lipca 2017 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wyznacza limit zysku z wynajmu mieszkania, który uprawniał będzie do zastosowania zryczałtowanego podatku od przychodów. Nowelizacja zakłada wprowadzenie dla podatników rocznego limitu wynoszącego 100 000 zł, który będzie warunkiem do zastosowania ryczałtu od przychodów z najmu poza działalnością gospodarczą.KTO PONIESIE KOSZTY OCHRONY ROLNIKÓW PRZED EGZEKUCJĄ KOMORNICZĄ?
21 sierpnia 2017

Minister Sprawiedliwości w dniu 5 lipca 2017 r. wydał rozporządzenie w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji, które weszło w życie w dniu 2 sierpnia 2017 r. i zastępuje wcześniej obowiązujące rozporządzenie z dnia 16 maja 1996 r. Rozporządzenie objęło dodatkową ochroną budynki gospodarcze i grunty rolne niezbędne do hodowli zwierząt w proporcji uzależnionej od wielkości stada podstawowego oraz budynki gospodarcze magazynowe, składowe, przechowalnie, szklarnie, tunele foliowe i inspekty do prowadzenia produkcji roślinnej w gospodarstwie rolnym wraz z wyposażeniem.DOBROWOLNA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
16 sierpnia 2017

22 lipca br. weszła w życie ustawa o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami z dnia 23 marca 2017 r. Będzie ona dotyczyć wszystkich kredytów hipotecznych udzielonych po 22 lipca tego roku. Z punktu widzenia windykacji i procesu dobrowolnej sprzedaży nieruchomości najważniejszym elementem ustawy jest art. 35, który całkowicie zmienia wcześniejsze podejście do procesu windykacji i zapewnia możliwość samodzielnej sprzedaży nieruchomości przez kredytobiorcę, którego wniosek o restrukturyzacyjny został odrzucony bądź takiego, który nie wywiązał się z postanowień zawartych w porozumieniu restrukturyzacyjnym.KRAJOWY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI - CZYLI "BANK ZIEMI" DLA PROGRAMU "MIESZKANIE PLUS"
7 sierpnia 2017

27 lipca 2017 roku, w tle emocjonujących obrad nad ustawą o Sądzie Najwyższym, senat uchwalił bez poprawek ustawę o Krajowym Zasobie Nieruchomości. Ustawa powołuje do życia nową państwową osobę prawną przeznaczoną do zarządzania mieniem Skarbu Państwa – Krajowy Zasób Nieruchomości (KZN). Do najważniejszych zadań KZN należeć będzie m.in.: gospodarowanie nieruchomościami wchodzącymi w KZN, tworzenie warunków rozwoju społecznego budownictwa czynszowego i ułatwiających powstawanie mieszkań socjalnych lub ich współfinansowanie, przygotowywanie nieruchomości do inwestycji pod kątem wymogów technicznych.PREZYDENCKIE PROPOZYCJE ZMIAN W ZASADACH WSPARCIA KREDYTOBIORCÓW
3 sierpnia, 2017

2 sierpnia 2017 r. prezydent Andrzej Duda skierował do marszałka sejmu nowy projekt ustawy mający na celu po pierwsze zmianę mechanizmu wsparcia finansowego osób spłacających kredyty mieszkaniowe, będących w trudnej sytuacji finansowej, a po drugie wprowadzenie nowego instrumentu wspierającego dobrowolną restrukturyzację kredytów walutowych. Nowa ustawa określa zasady przyznawania i warunki korzystania ze zwrotnego wsparcia finansowego, zasady przyznawania i warunki korzystania z pożyczki na pokrycie pozostałej części zadłużenia oraz zasady wspierania dobrowolnej restrukturyzacji.
RYNEK LOKALI MIESZKALNYCH W PŁOCKU
24 lipca, 2017

Położony nad Wisłą Płock to trzecie pod względem liczby mieszkańców miasto w województwie mazowieckim zaraz po Warszawie i Radomiu – według danych GUS liczba ludności na koniec 2016 roku wynosiła 121 295 osób. (...) W latach 2012 - 2017 średnie ceny mieszkań w Płocku utrzymywały się na dość stabilnym poziomie, zarówno na rynku pierwotnym jak i wtórnym. Średnia cena mieszkań na rynku pierwotnym oscylowała wokół 4 000 złotych za m. kw. powierzchni, przyjmując najwyższą wartość dla trzeciego kwartału 2016 roku. (...) Średnia cena na rynku wtórnym w ostatnich pięciu latach utrzymywała się na poziomie bliskim 3 500 złotych za m.kw.CERTYFIKOWANE OSIEDLA MIESZKANIOWE - NOWA ERA BUDOWNICTWA
17 lipca 2017

Rynek zrównoważonego budownictwa w Polsce rozkwita. Z każdym rokiem dynamicznie wzrasta liczba nowoczesnych budynków poddawanych certyfikacji. Mamy do czynienia z transformacją sposobu myślenia o budownictwie jako konsekwencji globalnych przemian środowiskowych, a także zmiany sposobu życia i oczekiwań użytkowników. Mimo iż certyfikowanie budynków nadal jest domeną sektora biurowego 25-procentowy przyrost udziału certyfikowanych budynków sektora mieszkaniowego, jaki dokonał się w ostatnim roku w ogóle rynku certyfikowanych budynków napawa optymizmem i wskazuje kierunek przyszłych zmian.DOMY Z DRUKARKI 3D
10 lipca 2017

Druk 3D staje się coraz popularniejszy - nikogo już nie dziwią gadżety reklamowe, zabawki, meble, a nawet implanty, które powstają w tej technologii. W Polsce natomiast mało kto słyszał o drukowaniu domów, a nawet całych osiedli mieszkaniowych. Zapewne zdziwienie budzi możliwość wydrukowania obiektów o takich gabarytach.

Technologia druku 3D powoli wkracza do branży budowlanej. Coraz częściej stosuje się ją do produkcji pojedynczych elementów konstrukcyjnych, które z uwagi na kształt trudno byłoby wytworzyć w tradycyjny sposób.ZMIANY W PROGRAMIE "MIESZKANIE DLA MŁODYCH"
3 lipca 2017

Program „Mieszkanie dla Młodych” od początku swojego działania cieszy się coraz większą popularnością wśród Polaków. Jego funkcjonowanie wpływa korzystnie nie tylko na głównych beneficjentów, czyli młodych ludzi, ale również banki udzielające kredytów hipotecznych oraz deweloperów, którzy biją kolejne rekordy sprzedaży mieszkań. Pierwszy kwartał 2017 roku był rekordowy jeśli chodzi o liczbę złożonych wniosków. Środki niestety bardzo szybko się wyczerpały i nie każdy mógł z nich skorzystać. Rząd wychodząc naprzeciw dużemu zainteresowaniu Programem zmienia przepisy, które umożliwią skorzystanie ze środków większej liczbie wnioskujących.USUWANIE DRZEW I KRZEWÓW, BEZPŁATNIE LUB TANIO JAK NIGDY WCZEŚNIEJ
21 czerwca 2017

Od początku bieżącego roku obowiązuje ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach. Po wejściu w życie nowych przepisów wielu właścicieli działek w dużych miastach wykorzystuje swobodę przy wycinaniu drzew i krzewów. Aby powstrzymać szybko postępujące karczowanie drzewostanu w przestrzeni miejskiej ustawodawca postanowił zmienić świeżo znowelizowane przepisy i 11 maja 2017 r. uchwalona została ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody.SPOŁECZNE BUDOWNICTWO CZYNSZOWE
12 czerwca 2017

Po zmianach ustrojowych, które zaszły w Polsce po 1989 r. okazało się, że mieszkanie jest towarem trudno dostępnym dla przeciętnych gospodarstw domowych. Sytuację potęgował duży deficyt mieszkaniowy. Wobec tego ówczesny rząd zdecydował się rozwinąć – na wzór zachodnioeuropejski - budownictwo społeczne. W ten sposób narodziła się idea wsparcia podaży mieszkań na wynajem o umiarkowanych czynszach. Była to pierwsza próba wprowadzenia programu wspierającego mieszkalnictwo.POZNAŃSKI RYNEK MIESZKANIOWY
5 czerwca 2017

Poznań jest piątym co do wielkości rynkiem inwestycji mieszkaniowych w Polsce. W okresie od 1 stycznia 2005 roku do 31 marca 2017 roku wybudowano tu prawie 40 tys. nowych mieszkań i domów. Więcej lokali oddano do użytkowania tylko w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Gdańsku. Mimo tak rozwiniętego rynku, pod względem dostępności mieszkaniowej Poznań znajduje się na 3. miejscu wśród miast o najmniejszej sile nabywczej, gorzej jest tylko w Warszawie i Krakowie.SYSTEM PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W ŚWIETLE NOWYCH ZAPISÓW KODEKSU URBANISTYCZNO-BUDOWLANEGO
29 maja 2017

Kodeks jest bardzo ambitnym projektem obejmującym regulacje wszystkich kwestii związanych z planowaniem prze-strzennym, realizacją procesu inwestycyjnego oraz uzyskiwaniem pozwolenia na budowę. Projekt, którego ostatnia wersja zajmowała ponad 200 stron i 600 artykułów, zmieni łącznie ponad 140 ustaw, a nawiązywać ma formą do zachodnich rozwiązań kodyfikacji prawa, które holistycznie regulują zasady gospodarowania przestrzenią, tak jak francuski Code de l’urbanisme czy niemiecki Federalny Kodeks Budowlany Baugesetzbuch.MAPY ŚREDNICH CEN NIERUCHOMOŚCI
22 maja 2017

Gdy nie jesteśmy zainteresowani dokładną wartością nieruchomości, ale potrzebujemy zorientować się o poziomie cen w danej okolicy lub porównać kilka lokalizacji, niezwykle przydatnym narzędziem okazują się być mapy prezentujące rozkład przestrzenny cen transakcyjnych. W zależności od celu przygotowywanej analizy oraz sposobu agregacji danych źródłowych, możemy to samo zjawisko przedstawić na różne sposoby. Niniejsze opracowanie stanowi przegląd wybranych metod prezentacji rozkładu cen transakcyjnych.
KONCEPCJA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU W BUDOWNICTWIE
15 maja 2017

Postępujący rozwój gospodarczy, wzrost potrzeb społecznych i związane z nimi intensywne przekształcenia środowiska rodzą zagrożenia, których skala i poziom złożoności mogą być rozwiązane jedynie za pomocą zintegrowanego działania wielu podmiotów. W duchu odpowiedzialności za warunki życia obecnych i przyszłych pokoleń społeczność międzynarodowa, reprezentowana m.in. przez ONZ, od lat apeluje o zaangażowanie w ideę zrównoważonego rozwoju. Koncepcja ta oznacza rozwój zapewniający zaspokojenie potrzeb obecnych pokoleń, nie przekreślając możliwości zaspokojenia potrzeb pokoleń następnych.UMOWA DEWELOPERSKA - NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY
8 maja 2017

Zakup mieszkania lub domu jednorodzinnego jest jedną z najważniejszych decyzji w życiu. Warto zadbać o to, aby wszystkie dokumenty, jakie podpisujemy w związku z zawarciem transakcji, były jasne i zrozumiałe. Jednym z takim dokumentów jest umowa deweloperska. Jest zawierana w formie aktu notarialnego, a jej treść oraz formę określa ustawa z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Co w szczególności powinna zawierać umowa deweloperska?
SPOŁECZNA AGENCJA NAJMU
- procedury wynajmu mieszkań i postawy wobec SAN wg badania „Społeczna Agencja Najmu jako instrument polityki mieszkaniowej w Polsce”. Raport z badań jakościowych (cz.2)
24 kwietnia 2017

Uczestnikom badania zostały przedstawione cele i ogólne zasady funkcjonowania Społecznej Agencji Najmu. Ich uwagi i dotychczasowe doświadczenia związane z korzystaniem z usług agencji pośredniczących w wynajmie mieszkań pozwalają na określenie najbardziej pożądanego zakresu usług agencji, która miałaby działać jako Społeczna Agencja Najmu. Według ankietowanych, usługi świadczone przez agencje powinny być kompleksowe.PRZYSTĘPNOŚĆ CEN NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH
19 kwietnia 2017

Problem rosnących cen mieszkań na świecie staje się coraz bardziej poważny. Efekty malejącej przystępności cenowej mieszkań dla klasy średniej to m.in. gorsza jakość życia (rodziny są zmuszone do zakupu mniejszych mieszkań/domów) i mniejsze poczucie stabilności ekonomicznej, ponieważ wydatki mieszkaniowe stanowią istotną część całkowitych wydatków gospodarstw domowych. Dodatkowo, mniejszy procent rodzin może sobie pozwolić na zakup nieruchomości mieszkaniowej na własność, a mieszkania stają się przeludnione.
PROKONSUMENCKIE ZMIANY W ZAKRESIE UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH
10 kwietnia 2017

Prace nad nowymi przepisami, które w kompleksowy sposób uregulują zasady udzielania kredytów hipotecznych w Polsce dobiegają końca. 24 marca 2017 roku ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami została przekazana prezydentowi do podpisu. Dotychczas nie było w Polsce regulacji dedykowanych zawieraniu umów o kredyty hipoteczne, jednak w dużej części zapisy nowej ustawy jedynie usankcjonują zasady, które już dziś funkcjonują na polskim rynku finansowania nieruchomości. Obecnie są one zawarte w rekomendacjach Komisji Nadzoru Finansowego lub jest to po prostu utarta praktyka bankowa. Jakie rozwiązania wprowadza nowa ustawa?RYNEK GRUNTÓW POD ZABUDOWĘ JEDNORODZINNĄ W OKOLICACH WROCŁAWIA
3 kwietnia 2017

Podobnie jak w przypadku innych największych aglomeracji miejskich, w aglomeracji wrocławskiej występuje zjawisko stałego wzrostu liczby ludności w powiatach otaczających miasto. Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego, liczba ludności trzech powiatów graniczących z Wrocławiem – średzkiego, trzebnickiego i wrocławskiego wzrosła od 2005 roku o ponad 20%. (...) Tak dynamiczne zmiany demograficzne muszą pociągać za sobą konsekwencje dla rynku nieruchomości, w tym przede wszystkim w segmencie gruntów pod zabudowę jednorodzinną, a znaczne różnice w dynamice przyrostu ludności przenoszą się bezpośrednio na dynamikę cen gruntów pod zabudowę w poszczególnych powiatach.SPOŁECZNA AGENCJA NAJMU
– uczestnicy modelu oraz przedmiot najmu wg badania „Społeczna Agencja Najmu jako instrument polityki mieszkaniowej w Polsce”. Raport z badań jakościowych (cz.1)
27 marca 2017

Aby umożliwić dostęp do lokali mieszkalnych osobom z grup społecznych, które mają kłopot z samodzielnym zaspokojeniem swoich potrzeb mieszkaniowych i skojarzenie ich z właścicielami mieszkań, powstał specyficzny pośrednik, podmiot działający w sferze non profit – Społeczna Agencja Najmu (SAN). SAN wynajmuje mieszkania od właścicieli, aby podnająć je osobom fizycznym, które nie mają możliwości zaspokojenia swoich potrzeb mieszkaniowych na warunkach rynkowych, czyli poprzez zakup mieszkania lub jego rynkowy wynajem.RYNKOWY POZIOM CZYNSZÓW - CZYLI JAKI?
20 marca 2017

8 listopada 2016 roku rozpoczęły się konsultacje publiczne projektu ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw. W projektowanych zmianach odnośnie gospodarowania komunalnym zasobem mieszkaniowym pojawił się zapis uzależniający wysokość czynszu w mieszkaniach komunalnych od zarobków lokatora i cen na rynku prywatnym. Narzędziem do monitorowania poziomów czynszów na rynku miało być tzw. lustro czynszowe, czyli rejestr danych o czynszach za najem lokali w budynkach prywatnych.POPULARYZACJA NAJMU, CZYLI DWA LATA FUNDUSZU MIESZKAŃ NA WYNAJEM
13 marca 2017

W styczniu minęło dwa lata od startu komercyjnego projektu Banku Gospodarstwa Krajowego - Funduszu Mieszkań na Wynajem. Ideą inicjatywy jest aktywizacja rynku najmu poprzez zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem, popularyzacja najmu instytucjonalnego oraz poprawienie mobilności Polaków. Inicjatywa skierowana jest do osób, które nie mogą, bądź nie chcą zaciągać długoletniego zobowiązania jakim jest kredyt hipoteczny, osób, które były już najemcami, ale dotychczasowe warunki najmu ich nie satysfakcjonowały, studentów czy też osób migrujących z powodów zawodowych. Czy projekt Banku Gospodarstwa Krajowego wpłynął w znaczący sposób na rynek najmu?WARSZAWSKI RYNEK MIESZKANIOWY
6 marca 2017

Warszawa to największy rynek nieruchomości mieszkaniowych w Polsce, bardzo dobrze rozwinięty i dojrzały zarówno jeśli chodzi o rynek wtórny, jak i pierwotny. Pod względem dostępności mieszkaniowej Warszawa znajduje się na 2. miejscu wśród miast o najmniejszej sile nabywczej, gorzej jest tylko w Krakowie.
Zapoznaj się z analizą rynku lokali mieszkalnych, domów jednorodzinnych i gruntów pod zabudowę w stolicy Mazowsza.
LIBERALIZACJA PRZEPISÓW O WYCINCE DRZEW I KRZEWÓW
27 lutego 2017

Od początku bieżącego roku obowiązuje ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz. U. z 2016 r. poz. 2249). Najistotniejszą zmianą zawartą w tej nowelizacji jest znaczące ograniczenie konieczności uzyskania pozwolenia na wycinkę drzew lub krzewów na działce prywatnej w przypadku gdy wycinka nie jest związana z prowadzoną działalnością gospodarczą. Istotna jest również kwestia znaczącego obniżenia kosztów wycinki dla pozostałych podmiotów oraz ograniczeniu kar za wycinkę drzew i krzewów bez pozwolenia.PROFIL DEMOGRAFICZNY SENIORA - WNIOSKI DLA BUDOWNICTWA SENIORALNEGO
20 lutego 2017

Seniorzy należą do tej grupy klientów, z których potrzebami należy się coraz bardziej liczyć. Możemy mówić o odrębnym systemie tzw. „srebrnej gospodarki”, czyli systemie wytwarzania dóbr i usług skierowanych do osób starszych. Swój wkład w ofertę dla seniorów wnosi także budownictwo. Dotyczy ono zarówno miejsc zamieszkania, dziennego pobytu, jak i wyspecjalizowanych obiektów świadczących usługi opiekuńczo-lecznicze. Demograficzna rewolucja, nazywana często „srebrnym tsunami” to proces, który już się rozpoczął.SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH NA RZECZ CUDZOZIEMCÓW - NOWE REGULACJE
13 lutego 2017

Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców w Polsce doczekało się kolejnych zmian prawnych. Prezydent RP podpisał znowelizowaną ustawę z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Jest to kolejna zmiana, po uchwaleniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, która w znaczący sposób wpływa na możliwość nabywania ziemi w Polsce przez obcokrajowców.

Nowa ustawa rozszerza katalog podmiotów zobowiązanych do przekazywania do MSWiA dokumentów dotyczących nabywania nieruchomości przez cudzoziemców, a także rozszerza listę dokumentów gromadzonych przez resort spraw wewnętrznych.NAJEM SPOŁECZNY JAKO NOWATORSKIE NARZĘDZIE POLITYKI MIESZKANIOWEJ
6 lutego 2016

W Polsce brakuje obecnie około dwóch milionów mieszkań. Wg danych GUS z Narodowego Spisu Powszechnego przeprowadzonego w roku 2011 r., wskaźnik liczby mieszkań na tysiąc mieszkańców wynosi 357. Niestety taki wynik plasuje nas w końcówce krajów europejskich. Problem mieszkaniowy to jeden z najważniejszych problemów Polaków. Jest on szczególnie dotkliwy dla osób o niskich dochodach, zagrożonych wykluczeniem społecznym i bezdomnością. Wg danych GUS z 2013r., tylko 2% oddanych do użytku mieszkań to lokale dla komunalne i społeczne. Jedna z propozycji, która mogłaby przyczynić się do rozwiązania tego problemu, to wdrożenie w ramach polityki mieszkaniowej rozwiązań określanych jako najem społeczny.CZY W 2017 ROKU BĘDZIE ŁATWIEJ O KREDYT MIESZKANIOWY?
30 stycznia 2017

Rok 2016 pozornie nie przyniósł zasadniczych zmian na rynku mieszkaniowym w Polsce. Sprzedaż mieszkań, zwłaszcza na rynku pierwotnym, utrzymywała się na wysokim poziomie, a na większości rynków największych polskich miast ceny potwierdzały trwającą od roku 2013 nieznaczną, jednak ciągłą tendencję wzrostową. Pomimo historycznie niskich stóp procentowych akcja kredytowa finansowania rynku mieszkaniowego okazała się słabsza niż w roku 2015. (...) Pomimo niskich cen transakcyjnych i rekordowo niskiej stopy procentowej złotówki prognozujemy dalszy spadek akcji kredytowej w roku 2017 do poziomu 170 tys. kredytów o łącznej wartości nie przekraczającej 37 mld złotych.ZMIANY W PRAWIE BUDOWLANYM OD 2017 ROKU
23 stycznia 2017

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują zapisy ustawy z 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Wprowadzone zmiany to kontynuacja procesu zapoczątkowanego poprzednią nowelizacją z 2015 r., mającego na celu uproszczenie procedur związanych z rozpoczęciem budowy. Nowe przepisy powiększają katalog robót budowlanych, których realizacja jest zwolniona z obowiązku zgłoszenia budowy lub uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Zmiany są elementem pakietu „Sto zmian dla firm” wicepremiera Morawieckiego. Zgodnie z zapowiedziami, nowelizacja ustawy nie będzie kolidowała kodeksem urbanistyczno-budowlanym, który ma regulować całość procesu inwestycyjnego, a którego projekt jest aktualnie opracowywany przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.BUDOWNICTWO SENIORALNE - INNA GAŁĄŹ BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO
16 stycznia 2017

Wydłużenie średniej długości życia oraz niski wskaźnik dzietności polskiego społeczeństwa przyczyniają się do zwiększenia w populacji udziału osób starszych. Rosnąca świadomość zmian demograficznych widoczna jest m.in. w założeniach polityki rządu - jednym z priorytetów Narodowego Programu Mieszkaniowego jest opracowanie systemowego podejścia do problemu starzejącego się społeczeństwa w postaci kompleksowej polityki senioralnej. Postulaty dostosowania oferty mieszkaniowej do potrzeb seniorów są także realizowane w budownictwie. Deweloperzy elastycznie odpowiadają na potrzeby rynku, wychodząc z ofertą mieszkaniową dla osób starszych i osób z ograniczeniami ruchowymi.ROK 2016 NA RYNKU MIESZKANIOWYM I RYNKU KREDYTÓW HIPOTECZNYCH
9 stycznia 2017

Rok 2016 pozornie nie przyniósł zasadniczych zmian na rynku mieszkaniowym w Polsce. Sprzedaż mieszkań, zwłaszcza na rynku pierwotnym, utrzymywała się na wysokim poziomie, a na większości rynków największych polskich miast ceny pozostawały stabilne lub wykazywały niewielką tendencję wzrostową. Podobnie jak w latach poprzednich, niskie stopy procentowe z jednej strony zachęcały osoby posiadające oszczędności na lokatach bankowych do zakupu nieruchomości na wynajem przynoszących znacznie wyższy zwrot z inwestycji, z drugiej natomiast zachęcały do zadłużania się na korzystnych warunkach.POLSKI RYNEK KREDYTÓW HIPOTECZNYCH O STAŁEJ STOPIE PROCENTOWEJ NA TLE INNYCH KRAJÓW
19 grudnia 2016

Rynek kredytów hipotecznych w Polsce nie zaczął rozwijać się z dnia na dzień wraz z transformacją systemową w 1989 roku. Podstawową barierą jego rozwoju w początkowym, dość długim okresie były wysokie stopy procentowe, które skutecznie zniechęcały potencjalnych kredytobiorców do zaciągania zobowiązań. Potrzeba było kilkunastu lat, aby na rynku pojawiły się odpowiednie warunki rynkowe do rozwoju akcji kredytowej. Miarą dynamiki wzrostu rynku jest fakt, że w latach 2005 - 2016 polski sektor bankowy udzielił ponad 2,6 milionów kredytów hipotecznych na łączną kwotę ok. 500 miliardów złotych. Mimo to jednak, polski rynek kredytów hipotecznych nadal pozostaje rynkiem stosunkowo młodym, o dość dużych dysproporcjach w porównaniu do innych krajów Unii Europejskiej.KREDYTY HIPOTECZNE O STAŁEJ STOPIE PROCENTOWEJ W POLSKICH REALIACH
12 grudnia 2016

10 października br. Komisja Nadzoru Finansowego skierowała do konsultacji publicznych projekt zmian w Rekomendacji S dotyczącej dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie, których celem jest przekonanie banków do oferowania klientom kredytów hipotecznych o stałej stopie procentowej. W chwili obecnej, przede wszystkim w wyniku historycznych uwarunkowań, polski rynek kredytów hipotecznych jest zdominowany przez kredyty o zmiennym oprocentowaniu, opartym o wysokość stopy WIBOR 3M. Rekordowo niskie stopy procentowe oraz perspektywa ich wzrostu sprawiają, że dla potencjalnych kredytobiorców atrakcyjnym rozwiązaniem wydaje się wybór kredytu mieszkaniowego o stałej stopie procentowej, co pozwoliłoby na utrzymanie początkowego poziomu raty przez pewien okres.RYNEK PIERWOTNY I WTÓRNY NIERUCHOMOŚCI LOKALOWYCH - KOSZTY TRANSAKCJI KUPNA-SPRZEDAŻY
5 grudnia 2016

Zakup mieszkania to bardzo poważna decyzja finansowa, związana najczęściej z zaciągnięciem długoletniego zobowiązania, jakim jest kredyt hipoteczny. Z tego względu, w trakcie transakcji kupna – sprzedaży nie może być miejsca na żadne niejasności, a często nie jesteśmy świadomi skali kosztów dodatkowych związanych jej przeprowadzeniem.
Inne koszty związane z zakupem mieszkania poniesiemy decydując się na rynek pierwotny, a inne w przypadku kupna mieszkania z tzw. drugiej ręki. Zatem skąd się biorą różnice i o jakiej wysokości kosztów mowa?CO ZNACZY DROGO? ANALIZA SIŁY NABYWCZEJ PIENIĄDZA W POWOJENNEJ POLSCE
28 listopada 2016

Jako naród lubimy narzekać na wszystko. Przede wszystkim na zarobki i ceny. Korzystając z dostępnych źródeł Jarosław Chmiel, Dyrektor Działu Wycen Nieruchomości Centrum AMRON, prześledził dane o cenach i zarobkach w Polsce na przestrzeni kilkudziesięciu lat. Starsi mogą sobie przypomnieć,a młodsi dowiedzieć się, jaką drogę przebyła przez lata złotówka i co można było za nią nabyć w poszczególnych latach naszej powojennej historii.

Zapoznaj się z zaskakującą zmianą siły nabywczej złotówki w stosunku do różnych artykułów i usług na przestrzeni lat.ZMIANY W GOSPODAROWANIU MIESZKANIAMI KOMUNALNYMI
21 listopada 2016

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa przygotowało projekt nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych. Projekt wprowadza szereg zmian dotyczących zasobu mieszkaniowego znajdującego się w posiadaniu samorządów oraz lokatorów tych lokali. Jak można przeczytać w uzasadnieniu, głównym celem projektu jest poprawa elastyczności gospodarowania mieszkaniami komunalnymi, rozwiązanie problemu deficytu lokali w tym zasobie oraz dotarcie w sposób optymalny do osób najbardziej potrzebujących. Projekt znajduje się właśnie w fazie konsultacji społecznych, która potrwa do 22 listopada br.POLSKIE REIT-Y BEZ NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH
14 listopada 2016

Pomimo zapowiedzi Wicepremiera Morawieckiego w Programie Budowy Kapitału, iż Publiczne Fundusze Nieruchomości (polski odpowiednik funduszy typu REIT) inwestowałyby w nieruchomości mieszkaniowe i komercyjne przynoszące stały dochód, a także zapisów Narodowego Programu Mieszkaniowego, w przedstawionym do konsultacji społecznych projekcie ustawy o spółkach rynku wynajmu nieruchomości wykluczono z ich definicji budynki i lokale mieszkalne. Tym samym działalność polskich spółek typu REIT skoncentruje się na rynku nieruchomości komercyjnych.MIESZKANIE PLUS - SZANSE I ZAGROŻENIA
9 listopada 2016

27 września 2016 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia "Narodowego Programu Mieszkaniowego", dokumentu określającego cele polityki mieszkaniowej do roku 2030. Jednym z trzech podstawowych celów określonych w programie jest „Zwiększenie dostępu do mieszkań dla osób o dochodach uniemożliwiających ich nabycie lub wynajęcie po cenach komercyjnych.” Cel ten, według autorów programu ma zostać osiągnięty przez wdrożenie pakietu Mieszkanie Plus – obejmującego plan zwiększenia liczby oferowanych mieszkań o umiarkowanych cenach i czynszu przez bezpośrednie zaangażowanie inwestycyjne specjalnie powołanego do tego celu państwowego podmiotu – Narodowego Operatora Mieszkaniowego.RYNEK PIERWOTNY NA WARSZAWSKIEJ WOLI
31 października 2016

Od kilkunastu lat obserwujemy zmianę wizerunku Woli, która dzięki napływowi nowych mieszkańców i przedsiębiorców stopniowo przeobraża się z przemysłowej, zaniedbanej dzielnicy w obszar biznesowo-rezydencjonalny. Dawniej na terenie Woli dominowały ogromne tereny przemysłowe oraz postindustrialna, szara zabudowa mieszkaniowa z lat 50 i 60 XX wieku, dziś jest to jeden z najciekawszych terenów inwestycyjnych stolicy. W miejscu dawnych fabryk i magazynów deweloperzy wznoszą nowe osiedla mieszkaniowe, a w okolicy Ronda Daszyńskiego powstaje warszawskie centrum biznesowe z licznymi, nowoczesnymi biurowcami.ETYKA W BIZNESIE
24 października 2016

Zgodnie z definicją słownikową, etyka to utrwalony sposób zachowania się w środowisku życia czy miejscu zamieszkania. Potocznie przyjmuje się, że to ogół norm moralnych powszechnie akceptowanych przez daną społeczność, a w sensie filozoficznym – etyka to nauka dotycząca moralności. Istnieje wiele definicji etyki oraz jej klasyfikacji, ale właśnie to określenie wydaje się najtrafniejsze – istotą etyki jest badanie moralności. Bardzo często uważa się, ze określenie „etyka w biznesie”, czy „etyka biznesu”, to nic innego jak oksymoron, zestaw słów, który jest całkowicie sprzeczny czy wręcz nierealny w prawdziwym życiu gospodarczym. Rozważanie kwestii biznesowych w kontekście etyki może wydawać się trudne, jednakże etyka z biznesem jest bardzo mocno związana.KODYFIKACJA CZY REWOLUCJA?
17 października 2016

Projekt Kodeksu urbanistyczno-budowlanego, który 30 września br. został skierowany do uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji publicznych, ma na celu całościowe uregulowanie przepisów dotyczących procesu inwestycyjnego i ładu przestrzennego na obszarze całego kraju W jednej ustawie mają się znaleźć spójne przepisy obecnie zawarte w ponad 80 ustawach. Ustawa jest dość obszerna – projekt zawiera ponad sześćset artykułów na ponad 200 stronach, nie licząc załączników i przepisów wykonawczych, które zapewne się pojawią.
PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO
3 października 2016

Prospekt informacyjny jest obowiązkowym dokumentem sporządzanym przez deweloperów, dotyczącym przedsięwzięcia deweloperskiego. Jego realizacja ma na celu ochronę nabywców lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych. Poprzez uważną lekturę tego dokumentu nabywcy mogą poznać wszelkie informacje dotyczące interesującej ich inwestycji, jeszcze przed podpisaniem umowy deweloperskiej. Ważną kwestią jest również fakt, że prospekt informacyjny i umowa deweloperska powinny być ze sobą zgodne, natomiast wszystkie rozbieżności należy zaznaczyć w treści umowy w sposób przystępny dla nabywcy.POZIOM BEZROBOCIA A CENY LOKALI MIESZKALNYCH
26 września 2016

Przyczyn zróżnicowania poziomu cen lokali mieszkalnych na terenie Polski jest wiele. Można wymienić szereg czynników wpływających na wzrost cen nieruchomości, nie jest także trudno odnaleźć przyczyny tendencji spadkowych na lokalnych rynkach nieruchomości. Identyfikacja popytowych i podażowych determinantów rozwoju rynku mieszkaniowego pozwala wyodrębnić cztery główne grupy czynników: polityczne, prawno-organizacyjne, społeczne oraz ekonomiczne. (...) Duży wpływ na zachowania i decyzje zakupowe potencjalnych nabywców nieruchomości ma bez wątpienia stopa bezrobocia. Jest to stosunek liczby osób bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie.RYNEK MIESZKANIOWY W AGLOMERACJI KATOWICKIEJ
19 września 2016

W skład aglomeracji wchodzi 19 sąsiadujących ze sobą miast województwa śląskiego, zamieszkałych przez ponad 2 mln ludzi. Stolicą regionu są Katowice, z ponad 302 tys. mieszkańców, a rolę ośrodków uzupełniających pełnią Gliwice i Sosnowiec. Na terenie aglomeracji istnieje największe zagęszczenie sieci kolejowej i drogowej. System komunikacyjny uzupełnia Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach.

Jak kształtuje się rynek lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych w największym polskim ośrodku metropolitalnym?STANOWISKO SEKTORA BANKOWEGO W SPRAWIE PREZYDENCKIEGO PROJEKTU
TZW. "USTAWY SPREADOWEJ"
13 września 2016

Projekt ustawy o zasadach zwrotu niektórych należności wynikających z umów kredytu i pożyczki, wniesiony do Sejmu RP 2 sierpnia br. przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, spotkał się z negatywną oceną sektora bankowego. W oficjalnym piśmie, adresowanym 13 września br. do Kancelarii Sejmu RP, Związek Banków Polskich wyraził obawy o stabilność sektora finansowego, bezpieczeństwo zarządzania bankami oraz przestrzeganie wysokiej jakości stanowionego w Polsce prawa.RYNEK GRUNTÓW POD ZABUDOWĘ JEDNORODZINNĄ W OKOLICACH POZNANIA
5 września 2016

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego spośród największych polskich miast Poznań jest tym, który wyróżnia się najwyższym odsetkiem osób decydujących się na przeprowadzkę poza miasto. Dane GUS wskazują, że od około 10 lat rokrocznie z Poznania wyprowadza się na wieś blisko 1% populacji miasta. Potwierdzają to również dane dotyczące liczby mieszkańców Poznania i powiatu poznańskiego. W badanym okresie odnotowano wyraźny, stały spadek liczby ludności Poznania i jednocześnie stały, dynamiczny wzrost liczby ludności powiatu poznańskiego.REPRYWATYZACJA WARSZAWY
31 sierpnia 2016

Tak zwana „mała ustawa reprywatyzacyjna”, a formalnie nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r., w bardzo szerokim zakresie rozwiązuje problem gruntów warszawskich przejętych tzw. dekretem Bieruta. Pozostała część kraju, wraz z wieloma dużymi miastami, pozostaje w dotychczasowym stanie prawnym, a więc i z dotychczasowymi problemami.

Zapoznaj się z faktami po nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami.ZMIANY LIMITÓW POWIERZCHNIOWYCH DOT. LOKALI MIESZKALNYCH
22 sierpnia 2016

Na rynku mieszkaniowym od dawna obserwuje się duży popyt na mieszkania o niewielkiej powierzchni. Kawalerki cieszą się popularnością zarówno wśród osób młodych, które kupują je jako swoje pierwsze mieszkania, jak i wśród osób inwestujących w nieruchomości pod wynajem.

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zainicjowało prace nad zmianami limitów powierzchniowych, jakie nakładano do tej pory na lokale mieszkalne. Propozycje zmian rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie, pozwolą na budowę większej ilości mieszkań, które będą bardziej dostosowane do potrzeb nabywców.RZĄDOWE PROGRAMY WSPIERAJĄCE POLITYKĘ MIESZKANIOWĄ
16 sierpnia 2016

Na obecną kondycję mieszkalnictwa w Polsce wpływ miały zmiany ustrojowe z poprzedniego stulecia, które odbiły się na niskiej skuteczności w radzeniu sobie z dużym przyrostem naturalnym czy migracjami wewnętrznymi.

Obowiązek prowadzenia polityki mieszkaniowej przez państwo wynika wprost z Konstytucji RP. Mimo to w Polsce nie istnieje spójna polityka mieszkaniowa, która byłaby odpowiedzią na problemy z dostępnością mieszkań oraz relacją wysokości dochodów do ich cen. Po '89 r. poszczególne rządy wprowadzały programy pomocowe wspierające obywateli w zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Prezentujemy założenia i efekty każdego z nich.NAJEM KRÓTKOTERMINOWY - TRUDNE POCZĄTKI
8 sierpnia 2016

Rynek krótkotrwałego najmu mieszkań i apartamentów jest obecnie zjawiskiem dość rozpowszechnionym w Polsce. Mamy ogromny wybór miejsc i rodzajów nieruchomości – zarówno luksusowe apartamenty w prestiżowych lokalizacjach, jak i zwykłe mieszkania są udostępniane turystom w wielu miastach. Oczywiście są turyści i ludzie biznesu, którzy niezależnie od kosztów wolą jednak mieszkać w hotelu. Ale jest też coraz liczniejsza grupa osób, które preferują mieszkania jako alternatywę dla hotelu. Dla coraz większej liczby firm i osób fizycznych tego rodzaju wynajem stał się sposobem na zarabianie pieniędzy. Jak wyglądają początki takiej działalności?DETERMINANTY RYZYKA A JAKOŚĆ PORTFELA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W POLSCE
1 sierpnia 2016

Ryzyko występowało, występuje i będzie występować w życiu codziennym każdego człowieka, a spektrum jego definicji jest bardzo szeroki. Działalność gospodarcza, także ta prowadzona przez banki, nie jest wolna od ryzyka, które występuje w związku z każdą przeprowadzaną transakcją bankową. Nieprzewidziane okoliczności mające wpływ na przebieg tej transakcji mogą wystąpić w każdym momencie jej trwania, narażając na negatywne konsekwencje zarówno bank, jak i klientów.

Jakie są cechy portfela kredytów hipotecznych w Polsce?RYNEK GRUNTÓW POD ZABUDOWĘ JEDNORODZINNĄ W OKOLICACH WARSZAWY
25 lipca 2016

Popyt na grunty pod zabudowę jednorodzinną w bezpośredniej bliskości największych miast napędzany jest przede wszystkim migracjami, zarówno tymi z zewnątrz aglomeracji, jak i przez osoby chcące wyprowadzić się z miasta i zamieszkać w domu jednorodzinnym w jego bezpośredniej bliskości. Ożywienie inwestycyjne przejawiające się znaczną liczbą rozpoczynanych budów domów jednorodzinnych może oznaczać, że proces przenoszenia się mieszkańców wielkich miast na ich peryferia wyhamował jedynie na okres kryzysu, a przyspieszenie wzrostu gospodarczego w roku 2015 zachęciło wielu inwestorów do powrotu do realizacji ich wcześniejszych planów.USTAWA O INWESTYCJACH W ZAKRESIE ELEKTROWNI WIATROWYCH
18 lipca 2016

W połowie lipca br. weszła w życie ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, zwana ustawą odległościową, mająca istotne znaczenie nie tylko dla branży OZE, ale również dla deweloperów mieszkaniowych. . Akt prawny, szeroko w ostatnich miesiącach komentowany, określa warunki budowy oraz lokalizacji elektrowni wiatrowych w sąsiedztwie istniejącej albo planowanej zabudowy mieszkaniowej.

Zapoznaj się z analizą skutków wejścia w życie nowych przepisów.CYFRYZACJA OBROTU PRAWNEGO NIERUCHOMOŚCI
11 lipca 2016

W ostatnich latach w Polsce coraz większy nacisk kładzie się na informatyzację i zwiększenie dostępności informacji, zarówno dla administracji, jak i osób fizycznych. Jak dotąd rynek nieruchomości nie doczekał się spójnego systemu informacji, choć są pewne inicjatywy przybliżające dążenie do cyfryzacji informacji o nieruchomościach.

Sprawdź szczegóły cyfryzacji obrotu prawnego nieruchomości."FRANKOWICZE" KONTRA "ZŁOTÓWKOWICZE" - KTO MA GORZEJ?
4 lipca 2016

Czy niemal milion osób zadłużonych we franku szwajcarskim potrzebuje pomocy? Czy kredytobiorcy frankowi, zgodnie z ogólnie panującym poglądem, rzeczywiście są w gorszej sytuacji niż ci, którzy zadłużyli się z rodzimej walucie?

Zapoznaj się z porównaniem sytuacji kredytobiorców zadłużonych w CHF i PLN.
PORTRET POLSKIEGO KREDYTOBIORCY
27 czerwca 2016

Na koniec 2015 roku w portfelach banków znajdowało się ponad 1,9 mln czynnych umów o kredyt mieszkaniowy. Dane Związku Banków Polskich publikowane w Raporcie AMRON-SARFiN wskazują, iż liczba nowych umów kredytowych w 2015 roku wzrosła o 4,16% względem roku 2014 i wyniosła 181 325 sztuk.

„Raport o sytuacji banków w 2015 roku” opublikowany ostatnio przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zawiera szczegółowe dane dotyczące profilu kredytobiorców zaciągających w roku 2015 kredyty mieszkaniowe. Kim jest polski kredytobiorca? Jakie ma wykształcenie? Ile zarabia? Jest singlem czy ma rodzinę?CZY TO KONIEC UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO?
20 czerwca 2016

W Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa zainicjowano prace nad projektem zmian prawa użytkowania wieczystego. Nowe przepisy dotyczyć będą tylko gruntów, na których zlokalizowane są budynki wielorodzinne. Z dniem 1 stycznia 2017 roku wszystkie udziały w prawie użytkowania wieczystego z mocy ustawy mają przejść na własność.

Sprawdź, jakie są skutki wprowadzenia projektowanych zmian w obowiązującym prawie.KRAKOWSKI RYNEK MIESZKANIOWY
13 czerwca 2016

Kraków jest drugim pod względem liczby mieszkańców miastem w Polsce i głównym ośrodkiem miejskim Małopolski, a także jednym z sześciu najprężniej rozwijających się rynków mieszkaniowych i drugim największym ośrodkiem akademickim w kraju. O dojrzałości rynku nieruchomości świadczy szeroka oferta dopasowana do preferencji nabywców, dość stabilne ceny i ich zróżnicowanie w poszczególnych dzielnicach miasta.

Jak kształtuje się rynek lokali mieszkalnych, domów jednorodzinnych i gruntów pod zabudowę w stolicy Małopolski?ZAŁOŻENIA NARODOWEGO PROGRAMU MIESZKANIOWEGO "MIESZKANIE PLUS"
6 czerwca 2016

Ogłoszony Narodowy Program Mieszkaniowy „Mieszkanie Plus” to nowa inicjatywa rządu, która ma być elementem kompleksowego programu wsparcia polskich rodzin. Program opiera się na trzech podstawowych filarach – powołaniu Narodowego Funduszu Mieszkaniowego, którego celem byłaby budowa mieszkań na wynajem o ograniczonym czynszu z możliwością dojścia do własności, wspieraniu budownictwa komunalnego, a także zmianach zasad działania spółdzielni mieszkaniowych i wprowadzeniu Indywidualnych Kont Mieszkaniowych.

Na czym polega nowy rządowy program?DEMOGRAFIA A RYNEK NIERUCHOMOŚCI
23 maja 2016

Jednym z głównych czynników mających wpływ na kształt rynku nieruchomości, zwłaszcza w dłuższej perspektywie czasowej, jest czynnik demograficzny. Według opracowania Głównego Urzędu Statystycznego tendencje demograficzne są niepokojące. Zauważalne będą zmiany w strukturze wiekowej ludności oraz zmniejszanie się liczebności kobiet w wieku rozrodczym. Obecne, dorosłe pokolenie wtórnego wyżu demograficznego, ze względu na zmieniający się model rodziny, tradycje i wzorce kulturowe, nie jest chętne do szybkiego i licznego powiększania rodziny.

Sprawdź, jakie zmiany na rynku nieruchomości zajdą w najbliższym czasie.POGARSZAJĄCE SIĘ PERSPEKTYWY BIZNESU W POLSCE DLA ZAGRANICZNYCH DEWELOPERÓW
17 maja 2016

Wraz z przystąpieniem do UE, Polska stała się konkurencyjnym rynkiem w obszarze rozwoju biznesu związanego z budownictwem mieszkaniowym, w ostatnich miesiącach mamy jednak do czynienia z pogorszeniem warunków prowadzenia inwestycji. Wpływ na to miały zarówno czynniki makroekonomiczne, jak również te związane z rynkiem kredytów hipotecznych, zmiany w prawodawstwie, ambiwalentne są także trendy demograficzne.

Sprawdź jakie czynniki osłabiają konkurencyjność Polski na tle innych rynków europejskich.POZNAŃSKI RYNEK MIESZKANIOWY
9 maja 2016

Poznań skupia w sobie funkcję nie tylko siedziby władz samorządowych, ale jest jednocześnie silnym ośrodkiem biznesu, handlu, przemysłu i kultury. Jest to również innowacyjny ośrodek akademicki. Na uczelniach poznańskich studiuje ok. 130 tys. studentów. Między innymi dlatego w mieście największym zainteresowaniem cieszą się mieszkania małe, głównie kawalerki i mieszkania dwupokojowe.

Jak kształtuje się rynek lokali mieszkalnych, domów jednorodzinnych i gruntów pod zabudowę w stolicy Wielkopolski?DŁUŻSZE ŻYCIE WIELKIEJ PŁYTY?
29 kwietnia 2016

Pod koniec lutego Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zapowiedziało przeprowadzenie diagnozy stanu budynków wzniesionych w technologii wielkopłytowej. Niektóre alarmistyczne opinie sugerują, że ze względu na zły stan techniczny znaczna część tego zasobu w krótkim czasie będzie musiała zostać zastąpiona nowym zasobem lub poddana gruntownej modernizacji.

Co stanie się z czterema milionami mieszkan?POTENCJALNE SKUTKI WYCZERPANIA ŚRODKÓW W PROGRAMIE "MIESZKANIE DLA MŁODYCH"
18 KWIETNIA 2016

15 marca br. BGK wstrzymał przyjmowanie wniosków o dofinansowanie wkładu własnego w związku z nabyciem pierwszego mieszkania. Wraz z ubiegłoroczną nowelizacją ustawy rozszerzającą zakres Programu m.in. na nieruchomości z rynku wtórnego oraz zwiększającą wsparcie dla rodzin wielodzietnych, liczba składanych wniosków rosła w lawinowym tempie. Już w połowie marca zostało zarezerwowanych 95% środków przeznaczonych na ten rok.

Czy kontynuowanie Programu oraz publikowanie nowych wskaźników przeliczeniowych i maksymalnych cen w bieżącym roku ma sens?KOMU I JAK MAJĄ SŁUŻYĆ KASY MIESZKANIOWE?
11 kwietnia 2016

Politycy, reprezentanci izb gospodarczych sektora bankowego, deweloperów, przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowych oraz organizacji zajmujących się problematyką społeczną są zgodni co do potrzeby utworzenia w Polsce nowego rodzaju banku – kas oszczędnościowo-budowlanych. Najważniejsze cele to ustabilizowanie rynku mieszkaniowego i zwiększenie poziomu oszczędności Polaków.

Dla kogo przeznaczony jest taki system oszczędzania?
WROCŁAWSKI RYNEK MIESZKANIOWY
5 kwietnia 2016

Wrocław plasuje się w czołówce polskich miast pod względem oferty deweloperskiej, ceny nieruchomości podlegają jedynie nieznacznych wahaniom, a dzielnicowe zróżnicowanie świadczy o dojrzałości rynku. Preferencje nabywców są dosyć stabilne, a oferta na rynku pierwotnym jest do nich dobrze dopasowana.

Jak kształtuje się rynek lokali mieszkalnych, domów jednorodzinnych i gruntów pod zabudowę we Wrocławiu?
WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI Z PERSPEKTYWY KREDYTOBIORCY I BANKU
21 marca 2016

Decyzja o zaciągnięciu kredytu hipotecznego to jedna z najpoważniejszych decyzji życiowych. Świadomość kredytowa jest w społeczeństwie coraz większa. Ale czy wszystko w dziedzinie kredytów jest jasne? Czy wiadomym jest, czym jest nieruchomość w procesie kredytowym?

Niejednokrotnie w rozmowach pada pojęcie wartości nieruchomości lub jej ceny. Czy te dwa pojęcia należy utożsamiać? Co to jest wartość nieruchomości i czy jest tylko jeden rodzaj wartości?CZY DORADCA BĘDZIE WRESZCIE DORADZAŁ?
14 marca 2016

Już 21 marca 2016 r. mija termin implementacji przepisów Dyrektywy (MCD) 2014/17/UE w sprawie konsumenckich umów o kredyt związanych z nieruchomościami mieszkalnymi i zmieniająca dyrektywy 2008/48/WE i 2013/36/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 1093/2010. Nowymi regulacjami mają być objęte wszystkie instytucje kredytowe, pożyczkowe oraz pośrednicy kredytowi zajmujący się pośredniczeniem w finansowaniu nieruchomości.

Jakie zmiany na rynku finansowania nieruchomości wprowadza Dyrektywa?KREDYTOBIORCY W TARAPATACH TO RÓWNIEŻ PROBLEM BANKU. NOWY SPOSÓB NA ROZWIĄZANIE PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z ZAGROŻONYMI KREDYTAMI HIPOTECZNYMI
7 marca 2016

Polski rynek hipotecznych kredytów mieszkaniowych jest rynkiem stosunkowo młodym – problemy ze spłatami dopiero się zaczynają. Według różnych źródeł, poważniejsze problemy ze spłatą pojawiają się zwykle po pierwszych siedmiu latach trwania kredytu.

Jaka jest najnowsza propozycja na rozwiązanie problemu zagrożonych kredytów hipotecznych?ZMIANY W USTAWIE O BANKOWYM FUNDUSZU GWARANCYJNYM ORAZ USTAWIE "DEWELOPERSKIEJ" - ZBYT DUŻA TROSKA O INTERESY NABYWCÓW MIESZKAŃ?
29 lutego 2016

Do Sejmu trafił projekt ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, w którym pojawiły się zapisy chroniące nabywców mieszkań przed upadłością banków, w których deweloperzy prowadzą swoje rachunki powiernicze. Nowelizacja ustawy "deweloperskiej" ma doprowadzić do likwidacji otwartych rachunków powierniczych niezabezpieczonych gwarancją bankową lub ubezpieczeniową.

Jeśli proponowane zmiany wejdą w życie, kto bardziej odczuje ich skutki? Nabywcy mieszkań czy deweloperzy?KOŃCZĄCE SIĘ ŚRODKI W PROGRAMIE "MIESZKANIE DLA MŁODYCH"
22 lutego 2016

Nowelizacja ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi we wrześniu ubiegłego roku wprowadziła między innymi możliwość subsydiowanego zakupu lokalu mieszkalnego z rynku wtórnego. Dzięki tej zmianie zainteresowanie programem znacząco wzrosło. Liczba złożonych wniosków o kredyt na preferencyjnych warunkach z każdym miesiącem biła kolejne rekordy.

Jak będzie wyglądała przyszłość rządowego programu?PLANY OSZCZĘDZANIA WSPARCIEM W ZARZĄDZANIU FINANSAMI DOMOWYMI
15 lutego 2016

Wprowadzone przez KNF wymogi posiadania coraz wyższego kapitału własnego będą wymuszały potrzebę oszczędzania. Im wyższy kapitał początkowy, tym bezpieczniejszy kredyt, niższa rata lub krótszy czas spłaty. Systematyczne oszczędzanie opłaci się również osobom, które dziś nawet nie marzą o własnym mieszkaniu.

Zgodnie z danymi Fundacji Kronenberga, 67% Polaków widzi potrzebę oszczędzania "na przyszłość", 63% z nas rozmawia o budżecie domowym, oszczędzaniu i inwestowaniu, 60% byłoby w stanie oszczędzić określoną kwotę w skali miesiąca. A jak te deklaracje przekładają się na rzeczywistą skalę oszczędzania Polaków?NOWE REGULACJE RYNKU GRUNTÓW ROLNYCH
8 lutego 2016

Według danych przedstawianych przez Agencje Nieruchomości Rolnych, notującej na bieżąco średnie wartości gruntów rolnych, ziemia rolna w Polsce drożeje nieprzerwanie od 10 lat. Na wzrosty cen istotnego wpływu nie miał nawet kryzys finansowy, który zatrząsł innymi segmentami rynku nieruchomości.

Oczekiwania związane z kontynuacją wzrostu cen zostały przekreślone przez uchwalenie 5 sierpnia ub.r. nowej ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Mimo podpisania ustawy przez Prezydenta RP, obecny rząd uznał jednak, że poziom ochrony jest zbyt niski i planuje wprowadzenie dalej idących ograniczeń w obrocie gruntami rolnymi.SKUTKI PODATKU BANKOWEGO
1 lutego 2016

15 stycznia 2016 roku Sejm przyjął ustawę o podatku od niektórych instytucji finansowych, w myśl której od lutego br. banki krajowe, oddziały banków zagranicznych, SKOK-i, zakłady ubezpieczeń i reasekuracji oraz firmy pożyczkowe zostaną obłożone tak zwanym „podatkiem bankowym”.

Jako uzasadnienie wprowadzenia dodatkowej opłaty obciążającej sektor bankowy, ustawodawca wskazał m.in. „(…) pozyskanie dodatkowego źródła finansowania wydatków budżetowych, szczególnie wydatków na cele społeczne." Tymczasem już w tej chwili rosną koszty kredytów, pojawiają się też nowe opłaty za usługi bankowe.PROGNOZY DLA RYNKU KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W ROKU 2016
20 stycznia 2016

Koniec ubiegłego roku minął pod znakiem ożywienia na rynku kredytów hipotecznych, spowodowanego rekordową liczbą wniosków o dotację w Programie „MdM” oraz zapowiedziami podwyżek marż i wzrostem poziomu wkładu własnego od stycznia 2016r. Do zakupów mieszkań skłaniały także niskie stopy procentowe, rosnące wynagrodzenia oraz stabilizacja cen. Tymczasem wskaźnik PENGAB wskazuje na wyraźne pogorszenie nastrojów w sektorze bankowym. Również bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej nie napawa optymizmem.

Czy jest szansa na przyspieszenie na rynku kredytów hipotecznych w roku 2016?PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI W 2016 ROKU
11 stycznia 2016

W roku 2016 wprowadzone zostają nowe maksymalne wartości podatku od nieruchomości.1 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw z 25 czerwca 2015 roku, która m.in. modyfikuje zapisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wprowadzając szereg zmian w wysokości podatku oraz procedurach jego ustalania i opłacania.

Co zmieniło się w sposobie naliczania podatku?SIEDEM KLUCZOWYCH WYDARZEŃ NA RYNKU MIESZKANIOWYM W 2015
21 grudnia 2015

Mijający rok przyniósł kilka ważnych zmian na rynku nieruchomości, a jednak poziom cen w większości miast pozostał stabilny, a popyt równoważył się z podażą. Seria obniżek stóp procentowych doprowadziła do spadku oprocentowania kredytów hipotecznych oraz znaczącej poprawy zdolności kredytowej Polaków. Mimo to można było zaobserwować systematyczny spadek liczby udzielanych kredytów hipotecznych - dopiero II kwartał zatrzymał falę spadków. Wyniki akcji kredytowej z trzech kwartałów 2015 roku pozwalają sądzić, iż wyniki całego roku będą trochę lepsze w stosunku do roku poprzedniego.

Co wpłynęło w największy sposób na sytuację na rynku nieruchomości w 2015 roku?POLAK CENI WŁASNOŚĆ
14 grudnia 2015

Polska należy do tych krajów UE, w których odsetek posiadaczy mieszkań jest jednym z najwyższych – wynika z najnowszego raportu Hypostat 2015 opublikowanego przez European Mortgage Federation. Aż 82,4% ogólnych zasobów mieszkaniowych stanowią mieszkania własnościowe. Większy udział mieszkań własnościowych ma tylko Bułgaria, Chorwacja, Słowacja, Węgry, Litwa i Rumunia. Udział mieszkań własnościowych większości krajów tzw. Starej Unii przedstawia się odmiennie – w Niemczech w 2013 r. wyniósł on 53,3%, w Austrii 57,5%, a we Francji 63,7%, co stanowi odpowiednio niecałe 65%, 70% i ok. 77% wartości polskiego wskaźnika.

Skąd tak duże przywiązanie Polaków do własności?WARSZAWSKI RYNEK MIESZKANIOWY W III KWARTALE 2015
07 grudnia 2015

Średnia cena transakcyjna 1m2 powierzchni użytkowej mieszkania w Warszawie nieznacznie rośnie już od trzech kwartałów. W III kw. 2015 roku zanotowano wzrost o 109 zł, czyli 1,49% w stosunku do poprzedniego kwartału. Tym samym przeciętna cena jednostkowa lokalu mieszkalnego w stolicy wyniosła 7 463 zł. Natomiast analiza struktury obrotu na warszawskim rynku mieszkaniowym pozwala na wyraźne wyodrębnienie dwóch grup dzielnic: grupy dzielnic północnych i zachodnich – o niższej średniej powierzchni sprzedanych mieszkań oraz grupę dzielnic południowych i wschodnich, o wyższej średniej powierzchni mieszkań, przy czym zanotowane różnice są dość istotne i sięgają poziomu 10-12%.PERSPEKTYWY ZMIAN NA RYNKU DEWELOPERSKIM
30 listopada 2015

Miniony rok upłynął deweloperom pod znakiem zarówno bardzo wysokiej liczby inwestycji wprowadzonych do sprzedaży, jak również jej spektakularnych wyników. Wzmożona aktywność sektora widoczna jest już od roku 2013, od kiedy zaczęły mu sprzyjać korzystne warunki rynkowe, generujące stabilnie wysoki popyt.

Deweloperzy biją kolejne rekordy zarówno pod względem liczby wydanych pozwoleń na budowę mieszkań, liczby rozpoczynanych budów, jak również mieszkań oddanych do użytkowania – wg danych GUS, w III kw. we wszystkich tych kategoriach zanotowano ok. 20% wzrost w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Jak długo może trwać dobra passa deweloperów i czy widać już zapowiedź zmian?RYNEK MIESZKANIOWY W OSTATNICH 25 KWARTAŁACH - JUBILEUSZ RAPORTU AMRON-SARFiN
23 listopada 2015

W 2009 roku Centrum AMRON rozpoczęło publikację kompleksowego, ogólnopolskiego raportu na temat bieżących trendów na rynku finansowania oraz obrotu nieruchomościami, znanego jako Raport AMRON-SARFiN. Dziś Raport AMRON-SARFiN obchodzi swój jubileusz – w 25. edycji zaprezentujemy Państwu wyniki III kwartału 2015 roku w odniesieniu do wyników z poprzednich 25 kwartałów, co pozwoli czytelnikom, niezależnie od opinii i komentarzy autorów, na indywidualną ocenę sytuacji i trendów kształtujących się w ciągu ostatnich sześciu lat na rynku kredytów hipotecznych oraz na rynku nieruchomości mieszkaniowych.

Artykuł ukazał się w Kwartalniku Finansowanie Nieruchomości Nr 4(45).LIMITY DLA RYNKU PIERWOTNEGO I WTÓRNEGO W PROGRAMIE MdM
16 listopada 2015

W rządowym Programie „Mieszkanie dla Młodych” największe kontrowersje wzbudzał fakt, iż obejmuje on tylko mieszkania z rynku pierwotnego, faworyzując tym samym firmy deweloperskie. Wrześniowa nowelizacja ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych umożliwiła także zakup mieszkania z rynku wtórnego. Głównym argumentem rozszerzenia działania Programu na rynek wtórny było pobudzenie obrotu na mniejszych, lokalnych rynkach nieruchomości.

A jaki wpływ mają wrześniowe zmiany na obrót nieruchomościami w dużych miastach, np. w Warszawie? Czy obowiązujące w Programie limity są dostosowane do obecnego poziomu cen w stolicy?ANALIZA OPŁACALNOŚCI NAJMU LOKALI MIESZKALNYCH
09 listopada 2015

Odsetek Polaków wynajmujących mieszkania nadal jest bardzo niski, jednak prywatny sektor najmu lokali mieszkalnych nieustannie się rozwija. Według danych Eurostatu za rok 2014, 1,6 mln Polaków (czyli 4,3% obywateli) wynajmuje mieszkania na zasadach rynkowych. Porównując ten wynik z danymi za rok 2009 (zaledwie 2,2%) widać, że postęp jest znaczny. Jednocześnie rośnie liczba mieszkań sprzedawanych za gotówkę - rekordowo niskie stopy procentowe w ostatnich kwartałach wpłynęły na wzrost opłacalności inwestycji w mieszkania na wynajem. Wydaje się, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby popularność wynajmu jako alternatywy do własności z roku na rok rosła.WPŁYW WZROSTU WSKAŹNIKA LtV NA RYNEK KREDYTÓW I MIESZKAŃ
26 października 2015

Od początku przyszłego roku obowiązywać zaczną zwiększone wymogi wysokości wkładu własnego przy zaciąganiu kredytu hipotecznego, wynikające z Rekomendacji S KNF. Osoby chcące uzyskać kredyt na zakup nieruchomości będą musiały wnieść wkład własny w wysokości 15% wartości kredytowanej nieruchomości. Docelowo, zapisy Rekomendacji ograniczają poziom wskaźnika LtV do 80%.

Znaczna część uczestników rynku, w tym przede wszystkim środowisko deweloperów, postrzega podniesienie wymogów wkładu własnego jako potencjalnie najważniejszy czynnik mogący znacząco obniżyć popyt na kredyt hipoteczny, a w konsekwencji również na mieszkania. Czy rzeczywiście jest się czego obawiać?zamknij newsletter


zwiazek banków polskich centrum prawa bankowego linia
org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org
Centrum AMRON | ul. Cicha 7 , 00-353 Warszawa | e-mail: info@amron.pl | tel.: (+48) 22 463 47 50
Copyright © AMRON 2015
Powered by Stämpfli Creative