PL | EN
logo amron
allebank.pl linkedin.pl kreska
Kontakt
info@amron.pl
opbrazek

AKTUALNOŚCI > RAPORT AMRON-SARFIN 1/2016 - PODSUMOWANIE PIERWSZEGO KWARTAŁU BR. NA RYNKU KREDYTÓW I MIESZKAŃ


2016-05-31 11:30:00
Raport AMRON-SARFiN 1/2016 - podsumowanie pierwszego kwartału br. na rynku kredytów i mieszkań

Wyniki I kwartału bieżącego roku na rynku nieruchomości okazały się niższe od tych z IV kwartału roku ubiegłego. W pierwszych trzech miesiącach 2016 r. w porównaniu do poprzedniego kwartału zanotowano spadek zarówno liczby (o 8,15%), jak i wartości udzielonych kredytów (o 10,85%), co potwierdziło po raz kolejny ugruntowany na rynku mieszkaniowym w Polsce efekt sezonowości. Zgodnie z dotychczasowymi obserwacjami, każdorazowo wyniki pierwszego kwartału są najniższe w danym roku oraz niższe od wyników ostatniego kwartału roku poprzedniego. Z drugiej jednak strony I kwartał br. w porównaniu z adekwatnym okresem roku 2015 okazał się nieznacznie lepszy. Zawarto w nim bowiem ponad 2,5 tys. więcej umów kredytowych o wartości większej o 455 mln zł niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Za pozytywny należy również uznać fakt ciągłego wzrostu liczby czynnych umów kredytowych. W opisywanym okresie ich przyrost wyniósł niespełna 1%, czyli o 19,5 tys.sztuk więcej w porównaniu do ostatnich trzech miesięcy 2015 roku. W badanym kwartale zanotowano natomiast spadek średniej wartości udzielonego kredytu zarówno złotówkowego, jak i denominowanego. Średnia wartość kredytu mieszkaniowego udzielonego przez banki w rodzimej walucie w okresie od stycznia do marca bieżącego roku była niższa o 5 495 zł (2,58%) od wartości zarejestrowanej w IV kw. 2015 r. i wyniosła 207 823 zł.

W I kwartale 2016 roku liczba czynnych umów kredytowych przekroczyła po raz pierwszy poziom 2 mln kredytów hipotecznych obsługiwanych przez polski sektor bankowy. Łączny stan zadłużenia z tytułu kredytów mieszkaniowych na koniec I kwartału 2016 r. wyniósł 374,553 mld zł i powiększył się w ujęciu nominalnym o 0,471 mld zł (czyli o 0,13%) w porównaniu do poprzednich trzech miesięcy.

W ocenie Centrum AMRON trudno oczekiwać istotnych zmian cen na rynku mieszkaniowym w roku 2016, nie ma bowiem argumentów pozwalających na prognozowanie wzrostu akcji kredytowej w obszarze finansowania zakupu mieszkań. Stopniowo wygasa również strumień środków wycofywanych z rynku kapitałowego i przeznaczanych na inwestycje mieszkaniowe. Wygaszany jest także dotychczasowy strumień finansowania inwestycji mieszkaniowych w Polsce przez naszą emigrację zarobkową.

W I kwartale br. zanotowano nieznaczny spadek popularności kredytów o okresie zapadalności do 15 lat. W porównaniu do IV kwartału ubiegłego roku, udział tego segmentu w strukturze nowych kredytów mieszkaniowych spadł o 0,83 p.p. i wyniósł 9,35%. W segmencie kredytów udzielonych na okres od 15 do 25 lat również zanotowano minimalny spadek – udział tej kategorii wyniósł 24,53%, czyli o 0,29 p.p. mniej niż w IV kw. 2015 r. W analizowanym okresie najchętniej zawierano umowy o kredyt hipoteczny o okresie zapadalności od 25 do 35 lat – segment ten stanowił 65,25% wszystkich nowo udzielonych kredytów od stycznia do marca 2016 r., czyli więcej o 1,04 p.p. w odniesieniu do poprzedniego kwartału.

Wśród badanych miast w I kw. 2016 r. jedynie w Łodzi zanotowano spadek średniej ceny transakcyjnej za 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkania (o 65 zł/m2). W pozostałych miastach zarejestrowano niewielkie wzrosty – największe w Poznaniu, Krakowie i we Wrocławiu, odpowiednio o 138 zł/m2, 128 zł/m2 i 124 zł/m2 w porównaniu do IV kwartału 2015 roku, co stanowi wzrost kolejno o 2,5%, 2,1% i 2,2%. Tymczasem w stolicy przeciętna jednostkowa cena mieszkania wzrosła o 83 zł/m2. Niepokojący jest także dalszy wzrost udziału Warszawy w strukturze nowo udzielonych kredytów do rekordowego poziomu 40,98%. Oznacza to, że prawie co drugi kredyt na sfinansowanie inwestycji mieszkaniowej jest zaciągany w stolicy – jeśli nie w samej Warszawie, to w otaczających ją miejscowościach. Tak wysoki udział kredytobiorców z Warszawy potwierdza tezę o rosnącym udziale w rynku inwestorów mieszkań z przeznaczeniem na wynajem. Rentowność z najmu nadal zdecydowanie przewyższa zwroty z lokat oferowane przez instytucje finansowe. Istotny udział – 10,86% – kredytów o niskim wskaźniku LtV (poniżej 30%) w strukturze nowo udzielonych kredytów mieszkaniowych świadczy również o tym, że tani kredyt jest wykorzystywany do sfinansowania remontów oraz modernizacji domów i lokali mieszkalnych nabywanych przed dekadą, w okresie tzw. boomu kredytowego.

Według prezesa ZBP Krzysztofa Pietraszkiewiczanależy wyciągnąć wnioski płynące z doświadczeń zagranicznych i krajowych dotyczących zaspokajania i finansowania potrzeb mieszkaniowych. To zawsze był i będzie w naszej strefie klimatycznej wielki wysiłek dla rodzin i systemu finansowego oraz państwa. Przy ograniczonych możliwościach rodzin, państwa i systemu finansowego oraz potrzebie minimalizowania ryzyka wystąpienia zaburzeń na tym rynku koniecznym staje się dokonanie zmian w obszarze planowania przestrzennego, otwarcia na rozwój budownictwa na wynajem oraz skojarzonego finansowania opartego na wspieranym długoterminowym oszczędzaniu i kredycie bankowym. Uzyskanie efektu synergii kilku czynników powinno zaowocować wyższym poziomem zaspokajania potrzeb przy niższych kosztach budowy, remontów i eksploatacji zasobów mieszkaniowych."

zwiazek banków polskich centrum prawa bankowego
org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org
Centrum AMRON | ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa | e-mail: info@amron.pl | tel.: (+48) 22 463 47 50
Copyright © AMRON 2015
Powered by Efectoro.pl