PL | EN
logo amron
allebank.pl linkedin.pl kreska
Kontakt
info@amron.pl
opbrazek

AKTUALNOŚCI > UJEDNOLICENIE ZASAD NALICZANIA POWIERZCHNI BUDYNKÓW I LOKALI MIESZKALNYCH


2012-01-11 15:38:00
Ujednolicenie zasad naliczania powierzchni budynków i lokali mieszkalnych

Rządowy projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego porządkuje dotychczasowe zasady normalizacyjne w zakresie zasad obliczania powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, w tym lokali mieszkalnych.

Dotychczas kwestie definicji i zasad obliczania powierzchni budynków i lokali mieszkalnych nie były określone jednoznacznie, co budziło wiele wątpliwości i sporów. Celem zaproponowanej regulacji jest ustalenie jednolitych reguł dokonywania obliczeń powierzchni dla budynków nowobudowanych poprzez wskazanie jako właściwej w tym zakresie Polskiej Normy PN-ISO 9836:1997 Właściwości użytkowe w budownictwie. Określenie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych.

Propozycja Ministerstwa jest niezbędna dla wszystkich uczestników rynku nieruchomości – w uzasadnieniu projektu wskazano, iż regulacja będzie miała wpływ na działalność wszystkich uczestników rynku nieruchomości: od deweloperów, projektantów, nabywców mieszkań, właścicieli i zarządców budynków oraz ich użytkowników, jak również właścicieli lokali mieszkalnych w spółdzielniach mieszkaniowych lub wspólnotach mieszkaniowych, banki kredytujące inwestycje budowlane, rzeczoznawców przy szacowaniu wartości budynków (lokali mieszkalnych) oraz notariuszy przy zawieraniu umów cywilno-prawnych i zakładaniu ksiąg wieczystych. a także na funkcjonowanie organów administracji architektoniczno-budowlanej.

Uporządkowanie regulacji prawnych i zasad obliczania powierzchni budynków i lokali mieszkalnych przyczyni się również do ujednolicenia zasobów informacji w rejestrach statystycznych i administracyjnych oraz w bazach danych o nieruchomościach.

Projekt rozporządzenia poddany został konsultacjom społecznym.

Pełen tekst projektu rozporządzenia wraz z uzasadnieniem: http://bip.transport.gov.pl/pl/bip/projekty_aktow_...

zwiazek banków polskich centrum prawa bankowego
org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org
Centrum AMRON | ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa | e-mail: info@amron.pl | tel.: (+48) 22 463 47 50
Copyright © AMRON 2015
Powered by Efectoro.pl